Iveta Živicová

Iveta_Zivicova

Iveta má viac ako 25 rokov skúseností v bankovníctve, najmä v rôznych oblastiach obchodného financovania. Zastávala viaceré manažérske pozície vrátane viac ako 15 rokov riaditeľky pre obchodné a štruktúrované financovanie v banke. Počas jej pôsobenia získala banka niekoľkokrát ocenenie Global Finance – Najlepší poskytovateľ obchodného financovania na Slovensku.

Výrazne sa zameriava na rozvoj obchodu, riadenie klientov a projektov, nastavenie a optimalizáciu procesov, zvyšovanie efektívnosti, uplatňovanie teórie obmedzení a štíhleho manažmentu.

Je kľúčovou členkou expertného tímu ERA „Healthcare solutions“, rozumie tomuto odvetviu a prináša pridanú hodnotu klientom od nemocníc, laboratórií, výrobcov liekov až po zariadenia pre seniorov. Za viac ako 10 rokov pôsobenia v spoločnosti ERA úspešne riadila projekty pre laboratóriá a zubné kliniky, aby sme spomenuli aspoň niektoré z nich. Iveta rozumie aj potrebám zariadení pre seniorov.
Je absolventkou Vysokej školy ekonomickej.


Iveta has more than 25 years of experience in banking especially in various areas of trade finance. She has held a number of management positions, including over 15 years as Director of Trade and structured finance in a bank. During her tenure, the bank was awarded Global Finance – Best Trade Finance Provider in Slovakia several times.

She is strongly focused on business development, client and project management, process setup and optimization, efficiency improvement, applying the Theory of constraints, and lean management.

Iveta is a core member of the „Healthcare solutions“ expert team of ERA, understands the industry, and brings added value to clients ranging from hospitals, laboratories, and pharma manufacturers to senior care facilities. In her 10+ years at ERA, she has successfully managed projects for laboratories and dental clinics to mention a few. Iveta also understands the needs of care homes.

She is a graduate of the University of economics.