Juraj Janči

Juraj-Janci

Juraj sa stal konzultantom spoločnosti Expense Reduction Analyst koncom roka 2020.

Počas svojej profesijnej kariéry pracoval viac ako 20 rokov vo viacerých odvetviach manažmentu pohľadávok (credit) cez manažment rizika, manažment riadenia kreditných rizík, vymáhanie pohľadávok, reštrukturalizácie kreditného rizika až po obchodné stratégie, manažment poisťovne. V korporátnom svete poisťovní strávil posledných 8 rokov na pozícií prokuristu či generálneho riaditeľa poisťovní, pôsobil v rámci pôsobenia vo viacerých krajín v rámci CEE – Slovensko, Česká Republika, Maďarsko, Poľsko.

V rámci svojej širokej expertízy v rámci ERA sveta sa primárne fokusuje na fleet manažment (riadenie znižovania emisií flotíl, implementácia negatívnej uhľovodíkovej stopy pre flotily áut) a poistenie (pohľadávky, budovanie kreditného manažmentu, metodike poistenia a implementovania best in pravidiel v rámci výkonnosti poistenia vo firmách). Rovnako je odborníkom aj na projektové riadenia v rámci implementačných a procesných riešení na rôznych úrovniach manažmentu (SW implementácie, procesný manažment, produktový manažment, anti money laundering, anti theft, anti fraud).


Juraj became a consultant at Expense Reduction Analysts at the end of 2020.

During his professional career, he worked for more than 20 years in several branches of credit insurance companies’ management, through risk management, credit risk management, debt collection, credit risk restructuring, up-to-business strategies, and insurance company management. In the corporate world of insurance companies, he spent the last 8 years in the position of general clerk and general director of insurance companies, he worked in several countries within CEE – Slovakia, the Czech Republic, Hungary, and Poland.

As part of his broad expertise within the ERA world, he primarily focuses on fleet management (fleet emission reduction management, implementation of a negative carbon footprint for car fleets) and insurance (credit insurance, building credit management, insurance methodology, and implementation of best in rules within insurance performance in companies). He is also an expert in project management within implementation and process solutions at various levels of management (SW implementation, process management, product management, anti-money laundering, anti-theft, anti-fraud).

+421 915 996 833