Marek Beniač

marek-beniac

Zameranie na riešenie materiálových a procesných tokov, evidencia pracovného času. Stanovenie kľúčových ukazovateľov výkonu pre príjmy. OEE. Optimalizácia procesov, zvyšovanie produktivity.

Návrh, vývoj, realizácia výrobných liniek a zariadení. Výpočet návratnosti a vplyvu na zvýšenie produktivity, energetickej efektívnosti. Digitalizácia výroby, návrh a používanie ERP programov vrátane HMI, SCADA, MES, ERP. Určenie kľúčových atribútov. Komunikácia s dodávateľmi služieb a zariadení. Vytváranie a riadenie tímov.

Skúsenosti:
Potravinársky priemysel – štandardizátor, výrobný riaditeľ, projektový manažér (HYZA ZA, HYZA TO, RYBA ZA, Monday swiss)
Automobilová logistika – riadenie a organizácia nakládky, komunikácia so zákazníkmi.


Focus on solving material and process flows, and recording of working time. Establishing KPIs for revenue. OEE. Optimizing processes, increasing productivity.

Design, development, and implementation of production lines and equipment. Calculation of return and impact on increasing productivity, and energy efficiency. Digitization of production, design, and use of ERP programs including HMI, SCADA, MES, and ERP. Determination of key attributes. Communication with suppliers of services and equipment. Creating and managing teams.

Experiences:
Food industry – standardizer, production director, project manager (HYZA ZA, HYZA TO, RYBA ZA, Monday Swiss)
Automotive Logistics – management and organization of loading, and communication with customers.