Vladan Jurča

Vladan-Jurca

Vladan je v ERA zodpovědný za strategický rozvoj obchodu a akvizici nových klientů.

Současně se také podílí na expertních projektech v segmentu pojišťovnictví.

V posledních dvou dekádách působil v manažerských pozicích nadnárodních pojišťoven a díky tomu měl možnost poznat fungování četných společností z nejrůznějších odvětví. Byl součástí mnoha projektů a to jak na místní, tak i mezinárodní úrovni. Vystudoval Executive Leadership na John Moores University Liverpool a je absolventem Vysoké školy podnikání a práva – specializace Business Finance.


At ERA, Vladan is responsible for strategic business development and acquisition of new clients.

At the same time, he also participates in expert projects in the insurance segment.

In the last two decades, he worked in managerial positions of multinational insurance companies and thanks to this he had the opportunity to get to know the functioning of numerous companies from various industries. He has been part of many projects, both at the local and international level. He studied Executive Leadership at John Moores University Liverpool and is a graduate of the College of Business and Law – specializing in Business Finance.